Loading...

Clàusula informativa sobre protecció de dades personals

La clàusula de protecció de dades que es presenta a continuació és específica per a la recollida de dades que es faci per a l’adquisició d’aquesta targeta, donat que es diferencia en quant a la clàusula general de política de protecció de dades de l’espai web, que va encaminada a la informació que es deriva de la targeta urbana i que és més amplia.

La redacció que es proposa és la següent i és idèntica a la que proposem per a les condicions Generals de Contractació, que també es refereixen a la targeta de regal:

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals i a la Llei Orgànica, 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties Digitals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que el responsable del tractament és Associació de Comerciants de CentreVic (Vic Comerç),  domiciliada a 08500, Vic, a carrer Dr. Junyent, 1, tel. 93.885.41.17, amb NIF G66222324, i a./e.: vic@targetaurbana.cat

Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de la gestió dels serveis sol·licitats. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades obtingudes només seran cedides  a organismes públics i financers precisos per a l’acompliment de l’encàrrec o bé obligacions legals. 

Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.

També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.