Loading...

Condicions generals de contractació

1.- ÀMBIT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la contractació de tots els serveis oferits pel titular d’aquesta pàgina web, Associació de Comerciants de CentreVic (Vic Comerç), VIC COMERÇ, en endavant, ubicada a la pàgina web https://www.targetaurbana.cat/, a tots els interessats en l’adquisició dels mateixos. 

La utilització per part de l’usuari de tots els serveis d’aquesta pàgina web implica l’adhesió a  les Condicions Generals de Contractació en la versió publicada per VIC COMERÇ, en el mateix moment de l’ordre de compra, la qual, amb l’antelació legalment establerta, estarà a disposició dels clients a la pàgina web.

Es recomana que l’usuari llegeixi atentament les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una contractació. S’entendrà que si l’usuari escull l’opció indicada al botó “Sí, accepto”, que apareix al final de les presents Condicions Generals de Contractació, es considerarà que les entén i les accepta plenament, una vegada ha seleccionat definitivament el servei a adquirir i ha escollit el mitjà de pagament.

Per contra, si l’usuari no accepta les presents Condicions Generals de Contractació, haurà de escollir l’opció indicada en el botó identificat com “No Accepto”, situat al final de les mateixes. Amb aquesta acció es conclourà l’operació i no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació per part de l’usuari.


2.- OBJECTE.


2.1.- L’objecte del present contracte és l’oferiment per part de VIC COMERÇ de tots els serveis que s’exhibeixen en cada una de les pàgines de la present pàgina web.


3.- TIPUS DE SERVEIS.

3.1- Els serveis que ofereix VIC COMERÇ, consisteixen en la venda de targetes regal que donen dret a l’adquirent a utilitzar-les com a mitjà de pagament en qualsevol dels establiments adherits al programa de Targeta Urbana, disposant cada targeta de la quantitat total per la que s’ha adquirit i de la que s’aniran descomptant els pagaments que es vagin fent a mesura que es realitzen les compres.

3.2.- La targeta és anònima i no existeix identificació del titular per part de VIC COMERÇ

Com sigui que en aquest web també s’ofereix el servei de targeta urbana i aquestes condicions generals fan referència a tots els serveis oferts per VIC COMERÇ, caldria pensar en fer referència aquí a la resta de serveis.


4.- ENTRADA EN VIGOR.

4.1.- Les presents Condicions Generals entraran en vigor en el moment en que l’usuari accedeix a l’espai web i doni el seu consentiment per a contractar el servei en qüestió. En aquest moment l’usuari accepta  i s’adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

4.2.- VIC COMERÇ garanteix que ha exposat les presents Condicions Generals durant un període de més de tres dies a la generalitat dels possibles usuaris, en data anterior a que aquests poguessin contractar qualsevol bé o servei, complint-se per tant amb el període d’informació prèvia establert a l’esmentada disposició.


5.- PREU I FORMA DE PAGAMENT.


5.1.- El preu de cada un dels béns o serveis vindrà determinat de manera clara a la pàgina on sigui exhibit, indicant si l’IVA està inclòs en el preu o cal afegir-se.

5.2.- L’usuari que desitgi adquirir  algun dels béns o serveis que ofereix VIC COMERÇ haurà de satisfer el preu corresponent mitjançant un pagament electrònic per mitjà de la passarel·la de pagament a la que s’accedeix des d’aquest espai web.


6.- CONFIRMACIÓ DEL CONTRACTE  I ALTRA DOCUMENTACIÓ.


6.1.- Un cop que VIC COMERÇ verifiqui que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament, enviarà a l’usuari una confirmació per correu electrònic en el termini de 24 hores.

6.2.- la targeta adquirida es podrà recollir (modalitat click and collect) per les oficines de Vic Comerç en el termini de màxim 3 dies o serà tramesa per missatgeria a l’adreça sol·licitada per l’adquirent en el termini màxim de 7 dies


7.- DRET DE DESESTIMENT.

7.1.- Un cop l’usuari hagi rebut la confirmació de la seva comanda, podrà desistir en qualsevol moment de l’encàrrec efectuat, sempre que VIC COMERÇ rebi una notificació del mateix, a l’adreça que s’indica a la pàgina principal de VIC COMERÇ, així com el retorn del producte adquirit, sense haver-ne fet cap ús, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció del producte adquirit
Per a fer ús del seu dret de desistiment, l’adquirent haurà de retornar la targeta adquirida a les oficines de Vic Comerç. Una vegada recuperada, s'efectuarà el corresponent abonament per l'import adquirit.

7.2.- Un cop rebuda la comunicació de desistiment i el producte adquirit, VIC COMERÇ procedirà a retornar, en un termini màxim de trenta dies, les quantitats percebudes de l’usuari, sense realitzar cap descompte ni cap penalització.
(cal indicar com es farà el retorn de les quantitats, potser amb la passarel·la de pagament per on es va cobrar)


8.- OBLIGACIONS DE VIC COMERÇ.

8.1.- VIC COMERÇ es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb l’usuari adquirent:

•    Posar a disposició de l’usuari a la pàgina web la informació necessària relativa als serveis que VIC COMERÇ ofereix en els termes legalment previstos.
•    Trametre a l’adquirent un comprovant que manifesti la recepció per part de VIC COMERÇ de la seva sol·licitud o comanda realitzada.
•    Trametre a l’adquirent una justificació de la contractació efectuada amb VIC COMERÇ.  Aquesta justificació li serà tramesa, com a molt tard, juntament amb el lliurament del producte o servei adquirit.
•    Emprar tota l’atenció i professionalitat que es considerin raonables per a l’assumpció dels serveis que ofereix.
•    La prestació de serveis que es pogués haver contractat entrarà en vigor a la data concreta en que així s’hagués reflectit a l’oferta que va acceptar l’usuari.


9.- OBLIGACIONS DE L’USUARI ADQUIRENT.

9.1.- L’adquirent es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb VIC COMERÇ

•    Omplir els formularis de comanda i els seus camps segons les instruccions que VIC COMERÇ li indiqui a l’efecte.
•    Abonar el preu del servei que desitgi segons les instruccions de VIC COMERÇ i conforme al que s’ha estipulat en el present contracte.
•    Assegurar-se de que l’oferta del servei o producte que es pretén contractar és una oferta que està vigent, actualitzada, i no una versió antiga guardada en la memòria "caché" de la seva terminal, per al que es recomana pressionar l’Icona “Actualitzar”, abans de procedir a efectuar cap contractació.


10.- RESPONSABILITATS.

10.1.- L’usuari adquirent serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que trameti a VIC COMERÇ, així com del contingut de qualsevol altra comunicació que emeti a aquest a través de qualsevol altre mitjà.

10.2.- La mera tramesa del formulari de sol·licitud d’un determinat contracte i el pagament corresponent al mateix no implica l’acceptació automàtica de VIC COMERÇ d’aquest encàrrec, sinó que s’entendrà que l’accepta quan VIC COMERÇ trameti a l’adquirent una justificació d’haver rebut la seva sol·licitud indicant-li que procedeix a realitzar l’esmentat encàrrec.


11.- PROTECCIÓ DE DADES.

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals i a la Llei Orgànica, 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties Digitals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que el responsable del tractament és Associació de Comerciants de CentreVic (Vic Comerç),  domiciliada a 08500, Vic, a carrer Dr. Junyent, 1, tel. 93.885.41.17, amb NIF G08730046, i a./e.: vic@targetaurbana.cat
Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de la gestió dels serveis sol·licitats. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades obtingudes només seran cedides  a organismes públics i financers precisos per a l’acompliment de l’encàrrec o bé obligacions legals. 
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.


12.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ.

12.1.- El present contracte s’extingirà quan ambdues parts compleixin amb les obligacions a les que es comprometen en el mateix o quan sigui resolt per alguna d’elles si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució.

12.2.- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de forma greu alguna de les obligacions establertes en el mateix. En aquest cas, es procedirà, si fos possible, de conformitat amb el procediment regulat a l’Estipulació referida al desistiment, sense perjudici de l’eventual reclamació per danys i perjudicis, inclòs el lucre cessant, que pogués correspondre per tal incompliment.


13.- NOTIFICACIONS I PREAVISOS.

13.1.- Qualsevol notificació o preavís per qualsevol de les parts haurà de trametre’s per qualsevol mitjà que permeti creure raonablement que aquesta informació ha arribat segura, a ser possible per mitjà del correu electrònic.

13.2.- Les notificacions que l’usuari o adquirent remeti a VIC COMERÇ podrà fer-ho a la següent adreça de correu: vic@targetaurbana.cat.


14.- RELACIÓ AMB ALTRES CONTRACTES.

14.1.- La relació entre l’usuari o adquirent i VIC COMERÇ es regeix per aquestes Condicions Generals, amb independència de la vigència de l’Avís Legal de la pàgina web, el qual s’aplicarà amb caràcter supletori, i en el que no contradigui les presents Condicions Generals.

14.2.- Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, per a l’adquisició d’algun bé concret o servei, es podran adjuntar i sotmetre a l’aprovació de l’usuari qualsevol altres Condicions Generals específiques per a aquest bé o servei. En aquest cas, les esmentades Condicions Generals específiques s’aplicaran de forma preferent a la relació entre l’usuari i VIC COMERÇ i solament de forma suplementària i en allò que no les contradigui seran d’aplicació les presents Condicions Generals.


15.- INVALIDESA I NUL.LITAT PARCIAL.

Si alguna de les disposicions d’aquest contracte fos considerada nul·la o inaplicable (en la seva totalitat o en part) per qualsevol Jutjat, Tribunal u òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions del contracte, les quals conservaran tota la seva vigència.


16.- LLEI APLICABLE.

El present contracte serà interpretat i es regirà conforme a la legislació espanyola vigent.


17.- JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del present contracte als Jutjats i Tribunals de Vic